Medycyna Rodzinna

Podstawowa Opieka Zdrowotna Standardy Teleporady

Standard organizacyjny teleporady w Centrum Medycznym Chiramed w Tymbarku
 
Pacjent posiada możliwość zarezerwowania teleporady za pomocą e-Rejestracji, dzwoniąc na numer telefonu Rejestracji                (18) 33 25 220, mailowo na adres tymbark@chiramed.pl lub osobiście albo przez osoby trzecie                    w Rejestracji. W trakcie rejestracji Pacjent podaje aktualny numer telefonu pod którym będzie oczekiwał na telefon z Poradni. Każdorazowa zmiana numeru telefonu Pacjenta wymaga aktualizacji.
 
W celu usprawnienia przebiegu teleporady Pacjent zobowiązany jest przesłać mailem na adres  tymbark@chiramed.pl zdjęcia zmian chorobowych, wyniki badań, karty informacyjne i wszelkie inne dokumenty medyczne.
W celu zrealizowania teleporady lekarz/pielęgniarka/położna/ magister fizjoterapii kontaktuje się telefonicznie o umówionej przez Pacjenta godzinie (z uwzględnieniem marginesu czasowego wynoszącego +/- 30 min). W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny może zrezygnować
z kolejnych prób kontaktu odnotowując to w dokumentacji medycznej z oznaczeniem daty i kolejnych godzin i minut prób kontaktu.
Teleporada następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej
i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta.
Pacjent jest zobowiązany do udzielenia osobie udzielającej teleporady do podania informacji o stanie zdrowia: aktualnych dolegliwości, parametrów stanu zdrowia (przykładowo temperatura ciała, masa ciała, ciśnienie krwi, poziom glukozy), chorób współistniejących, zażywanych obecnie leków i innych.
Z przebiegu rozmowy jest sporządzana notatka w systemie komputerowym przychodni,a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przebieg rozmowy z Pacjentem może zostać utrwalony systemie komputerowym Centrum Medycznego Chiramed w Tymbarku w formie  pliku dźwiękowego lub audiowizualnego. 
W trakcie udzielania teleporady lekarz może w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem prawnym i w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentację medyczną, zaproponować Pacjentowi wizytę osobistą w Poradni Centrum Medycznego Chiramed w Tymbarku.
Podczas teleporady Pacjent ma możliwość uzyskania e-recepty, skierowania do Szpitala, do Poradni Specjalistycznych i na badania diagnostyczne, e-ZLA (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz umówienia się na wizytę w Poradni (dot. bieżącego problemu, kontrolną, itp.).
 
Teleporada realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania Pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, co może dotyczyć wysłania cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej z zastosowaniem systemów teleinformatycznych (np. na podany przez Pacjenta adres e-mailowy), korzystamy z systemów zapewniających z naszej strony ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.
 
Sposoby realizacji e-recepty
Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje ją na Internetowe Konto Pacjenta  (stamtąd SMS i/lub mailem kod do zeskanowania w aptece
 w zależności od wybranej opcji).
Czterocyfrowy kod PIN oraz numer PESEL osoby której wystawiono e-receptę umożliwiają zrealizowanie e-recepty w dowolnej aptece.
 
Sposoby realizacji e-skierowania

Podobnie jak w przypadku e-recepty, po wystawieniu w trakcie teleporady e-skierowania Pacjent otrzymuje na Internetowe Konto Pacjenta  (stamtąd SMS i/lub mailem kod do zeskanowania w zależności od wybranej opcji)
Czterocyfrowy kod PIN oraz numer PESEL osoby której wystawiono e-skierowania umożliwiają rejestrację skierowania w Poradni Specjalistycznej, Szpitalu, na badania diagnostyczne bez obowiązku dostarczania skierowania w formie papierowej.
 
Sposoby realizacji e-zlecenie na wyroby medyczne
Podobnie jak w przypadku e-eecepty, po wystawieniu w trakcie teleporady e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.
 
Sposoby realizacji realizacja zleceń badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych ( USG, RTG)
Jeżeli podczas teleporady Pacjent jest kierowany na badania laboratoryjne, Pacjent lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) umawia termin telefonicznie lub osobiście w placówce. Skierowania na badania laboratoryjne do Punktu Pobrań w Centrum Medycznym Chiramed w Tymbarku  są wystawiane elektronicznie. W przypadku zleconych przez personel medyczny badań obrazowych (USG,RTG) Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do placówki po odbiór skierowania.
 
Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna, magister fizjoterapii podsumowuje przeprowadzoną konsultację i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-recept czy skierowań na badania dodatkowe
 
Zachęcamy do aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP) poprzez stronę pacjent.gov.pl
Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:
dokumentacji medycznej - na przykład e-recepty i e-skierowania, a także wyników badań czy karty informacyjnej ze szpitala, świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania), wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków, informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji). IKP umożliwia rejestrację do szczepienia przeciwko COViD-19 (koronawirusowi).
 
Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość upoważnienia bliskiej osoby do realizacji recept, rejestrowania skierowań, wyrażania zgody na udostępnianie danych medycznych lekarzowi, przychodni, osobie bliskiej, złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.
 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dot. teleporad w POZ udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
 
Tymbark, dn. 27 styczeń 2021 r.