Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Regulamin przyjęć pacjentów do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

 1. Przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Centrum Medycznym w Tymbarku odbywają się  zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
 2. Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej przyjmowani są  pacjenci kierowani do rehabilitacji ogólnoustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych,
 3. Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji pacjentów chorych na Stwardnienie Rozsiane
 4. Przyjęcie na leczenie odbywa się na podstawie:
  1. skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 
   Do skierowania powinna być dołączona:
  2. aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie ( w formie kopii : karty leczenia szpitalnego , opisy zdjęć RTG , wyniki tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego , dokumentacja medyczna z poradni specjalistycznych)
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego leczenia rehabilitacyjnego oraz opinia o stopniu samoobsługi
  4. ankieta wypełniona osobiście przez pacjenta
 5. Skierowanie wraz z dokumentacją medyczną świadczącą o konieczności leczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dostarczane jest osobiście lub listownie do Rejestracji Centrum Medycznego w Tymbarku. 
 6. Celem zakwalifikowania do leczenia rehabilitacyjnego dostarczone skierowania rozpatrywane są przez lekarza Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.
 7. Podczas kwalifikacji dostarczone skierowanie rozpatrywane jest pod względem:
         -  prawidłowości dostarczonej dokumentacji,
          - czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.
 8. Podczas kwalifikacji określony zostaje tryb postępowania wobec pacjenta:
  1. przyjęcie zgodnie z kolejką oczekujących
  2. przyjęcie w trybie pilnym z przyczyn medycznych
  3. brak kwalifikacji do przyjęcia: ( ze względu na brak wskazań do leczenia rehabilitacyjnego lub  celem uzupełnienia dokumentacji lub ze względu na brak możliwości prowadzenia rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej)
 9. Liczbę pacjentów do przyjęcia w określonym terminie ustala lekarz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.
 10. Pacjentów zakwalifikowanych do leczenia rehabilitacyjnego pracownik Ośrodka Rehabilitacji Dziennej informuje pisemnie lub telefonicznie o terminie zgłoszenia się do Ośrodka.
 11. Ostatecznej kwalifikacji i przyjęcia do leczenia rehabilitacyjnego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dokonuje lekarz Ośrodka po zbadaniu pacjenta.
 12. Odmowa przyjęcia pacjenta do Ośrodka może wynikać z:
  1. braku wskazań lekarskich do leczenia rehabilitacyjnego
  2. braku możliwości prowadzenia leczenia rehabilitacyjnego w szczególnie ciężkich przypadkach, których nie można było stwierdzić na podstawie skierowania i dołączonej do niego dokumentacji medycznej
  3. istnieniu przeciwskazań do leczenia rehabilitacyjnego nie uwzględnionych w skierowaniu, a wynikających z aktualnego stanu zdrowia pacjenta.
 13. Nie zgłoszenie się do Ośrodka w terminie wskazanym w zaproszeniu jest równoznaczne z rezygnacją z leczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Tymbarku.
 14. Regulamin niniejszy obowiązuje od 01.06.2013r.