Medycyna Rodzinna

Gabinet Medycyny Szkolnej

Gabinet Medycyny Szkolnej sprawuje opiekę nad uczniami szkół na terenie gminy Tymbark. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostęp do świadczeń od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu pracy odpowiadającym liczbie uczniów w danej szkole.

 

Celem działalności pielęgniarki medycyny szkolnej jest:

 • wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • współdziałanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów.

Zakres działań pielęgniarki w opiece nad uczniami:

 • porada ogólna pielęgniarska;
 • wykonywanie badań przesiewowych;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz opieka pielęgniarska nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
 • współorganizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
 • identyfikacja oraz opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi;
 • stały monitoring stanu uodpornienia i wyszczepialności;
 • analiza absencji szkolnej i na zajęciach wychowania fizycznego;
 • udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • wspomaganie uczniów z ograniczoną sprawnością ruchową i intelektualną w pełnieniu roli ucznia;
 • planowanie i realizowanie działań pielęgniarskich w stosunku do uczniów, rodziców ucznia niepełnosprawnego, przewlekle chorego we współpracy z lekarzem POZ, pedagogiem szkolnym;
 • współudział w opiece nad uczniem ze środowisk patologicznych;
 • udział w planowaniu i realizacji szkolnego programu edukacji zdrowotnej uczniów;
 • prowadzenie profilaktyki fluorkowej zębów w klasach 1-6 szkoły podstawowej.